2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

 

Başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz!

 

 

2015-2016 eğitim öğretim yılında Erasmus+ Programı / Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.

 

Erasmus+, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki yeni Programıdır. Programın stratejik amaçlarına ulaşmak adına, Erasmus+ Programı altında 3 ana eylem bulunmaktadır ve bu eylemlerden birincisi Bireylerin Öğrenme Hareketliliğidir.  Bu ana eylem altında bir alt faaliyet alanı olarak, yükseköğretim düzeyindeki öğrenci ve personeli hedef alan hareketlilik projeleri yoluyla, üniversite öğrencilerinin Avrupa’da hem eğitim alma hem de staj dönemleri şeklinde gerçekleşebilecek hareketlilikleri desteklenmektedir.  

Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti, Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, tez, analiz gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Okulunu uzatmış olanlar ve mezunlar başvuruda bulunamaz.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.

Yurt dışındaki staj faaliyetlerini  1 Haziran 2015 – 30 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirmek zorunludur.

2015-2016 akademik yılı için staj hareketliliğinden yararlanmak üzere Üniversitemizin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarında kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilirler. Üniversitemizin aynı zamanda personeli olan ve üniversitemizde yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler de başvuru yapabilirler.

Öğrencinin staj hareketliliği gerçekleştirebilmesi için; kendisinin bulduğu bir işletmeden/kuruluştan/yükseköğrenim kurumundan yapmayı planladığı staj faaliyetine dair bir niyet mektubu/davet mektubu/ön kabul mektubu getirmektir. Staj yapılacak bir kurum mevcut olmadan öğrenciler Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyetine katılmak üzere seçilemez.

Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılmış olan Öğrenci Staj Hareketliliği Nihai bütçesi dâhilinde asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Faaliyet süresi en az 2 ay olmak zorundadır ve 12 aydan fazla olamaz. Staj hareketliliğinden yararlanmak için yaz dönemi en uygun dönem olmakla birlikte akademik yıl içinde de gerçekleşebilir.

 

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerinin Başvuru Formunu doldurup, ıslak imzalı halini istenen ek belgelerle birlikte, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne getirmeleri gerekmektedir. Staj Hareketliliği başvuruları 16 Şubat 2015 - 2 Mart 2015 tarihleri arası alınacaktır.

 

Öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bunun için YDS, ÜDS, KPDS ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınavı sonuç belgesi dil kriteri olarak kullanılabilecektir.

 

Bu sınavdan herhangi birine sahip olmayan adaylar:

  • 2015/2016 akademik yılı için yapılacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına tabi tutulacaklardır. Bu sınav başvurular alındıktan sonra 4 Mart 2015 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından (European Language Portfolio, B1 Düzeyi) İİBF SAFRAN KAMPÜSÜ’nde saat 16.00’da yapılacaktır.
  • Bu sınava katılamayacak olan öğrenciler varsa eğer 2014/2015 akademik yılı için yapılmış olan Erasmus Dil Sınavlarından almış oldukları notu kullanabileceklerdir.
  • 2015/2016 akademik yılı için yapılacak olan dil sınavına giren öğrencilerin 2014/2015 akademik yılı dil sınavı puanları geçersiz olup değerlendirmeye 2015/2016 akademik yılı dil sınav puanı alınacaktır.
  • OLS (Çevrimiçi Dil sınavı): Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevirimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden öğrenim/staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar.

Öğrenciler yurt dışında geçirdikleri staj dönemindeki seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı olarak AB hibesi alacaktır. Öğrenci staj hareketliliği için öngörülen aylık destek hibeleri aşağıdaki şekildedir. 

Hayat pahalılığına göre

ülke türleri

Hareketlilikte misafir olunan ülkeler

Aylık öğrenci öğrenim hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600 €

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400 €

Öğrencilere hibeleri iki taksitte verilir. Gidilecek süreye göre verilmesi öngörülen toplam ödenek miktarının ilk taksiti öğrenciler yurtdışına çıkmadan ve vizelerini aldıktan sonra hesaplarına yatırılır, kalan ödeme, stajlarını tamamlayıp geri döndüklerinde ve Nihai Rapor ile Staj Sertifikasını teslim etmesi sonrası, sertifikasında belirtilen staj başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.

Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, vize ve sigorta işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir. Staj Hareketliliği faaliyeti için, gidilecek ülkeye göre değişebilen amacına uygun vize alınması önem arz etmektedir.

Öğrenci başvuru ve seçimlerinde genel olarak şu şartlar dikkate alınacaktır.

-  Programa bütün kayıtlı öğrenciler başvurabilir.

- Yükseköğretim Kurumlarından yeni mezun olanlar (4.sınıflar) stajlara katılabilir. Yeni mezunlar son eğitim-öğretim yılı süresince kendi yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır.

- Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliğinden ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan öğrenciler de başvuru yapabilir. Ancak aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim kademesinde toplam 12 aya kadar hareketlilikten yararlanabilir. Yani, daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan ve aynı öğrenim kademesindeki başvuru sahipleri seçildikleri takdirde, eski faaliyet süreleri toplam 12 aydan düşülecek ve bu süreden daha uzun staj hareketliliği yapamayacaktır.

- Başvuru şartı olarak başvuru tarihinde öğrencinin genel not ortalamasının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20/4,00 ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2,50/4,00olması gerekmektedir.

Bu ortalamanın altında olan başvurular Yabancı Dil sınavına alınmayacaktır.

** Transkript sunulurken 2014/2015 Güz Döneminde Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarından herhangi birinden faydalanmış olan öğrenciler 02.03.2015 tarihine kadar 2014/2015 Güz dönemi dahil olan transkriptini getirmelidirler. Bu tarihten sonra GNO’su daha yüksek olan transkript sunulması mümkün değildir.

 

- Öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve seçim komisyonu tarafından Fakülteler için 50, MYO’lar için 40 puan barajı uygulanacaktır.  

- Başvurular, değerlendirme ve seçim komisyonu tarafından ele alınacak ve sonuçlandırılacaktır.

-  Başvurular değerlendirilirken Ulusal Ajans tarafından 2015-2016 için aşağıdaki şekilde belirlenen değerlendirme ölçütü uygulanacaktır: 

Akademik başarı düzeyi : %50 Dil seviyesi : %50 Daha önce yararlanma: -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

-İsteyen öğrenciler hibeden tamamen feragat edebilir ya da kısmi hibeli yararlanıcı olabilir.

- Yararlanıcı, staj hareketliliği faaliyeti öncesinde yeterli sigorta güvencesine sahip olmak zorundadır. (Sağlık sigortası, mesuliyet sigortası, kaza sigortası)

Asil ve yedek liste üniversitenin web sitesinde yayınlanacaktır.
 

Staj Hareketliliği Takvimi

Ön başvuruların alınması

16 Şubat 2015 – 2 Mart 2015

Yabancı Dil Sınavı

4 Mart 2015

Ön başvuru değerlendirme sonuçlarının duyurulması

9 Mart 2015

Seçim sonuçlarına İtiraz

10 Mart 2015-17 Mart 2015

İtirazların Değerlendirilip Sonuca Bağlanması

17 Mart 2015 – 20 Mart 2015

Asil ve yedek olarak belirlenmiş adayların Acceptance ve diğer belgelerini tamamlama süreci

9 Mart 2015 –30 Nisan 2015

 

Tahmini sayı 10 kişi olup, fakülte ve derecelere göre tahmini 10 asil ve 10 yedek aday belirlenecektir.

Henüz üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı belli olmadığından, seçili her öğrenci adaydır ve ancak Merkez’in hibe dağıtım sonuçlarını ilan etmesinden sonra seçim sonuçları kesinlik kazanacaktır.

 

Ayrıca bu liste sadece öğrenci seçimini belirler, seçilen tüm öğrenciler 30 Nisan’a kadar staj yapmak istediği kurumdan Acceptance (Kabul Belgesi) almak ve gerekli diğer evrakları tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde öğrenciler Erasmus Staj Hareketliliği’nden yararlanamazlar.

 

Başvuran tüm öğrenciler 2015 - 2016 Erasmus Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı’nı, öğrenciler için hazırlanmış olan Yol Haritası ve Sık Sorulan Sorular’ı  okumakla yükümlüdür.

 

FAKÜLTE VE DERECELERE GÖRE TAHMİNİ KONTENJAN SAYILARI

 

MÜHENDİSLİK

3

İİBF

3

HUKUK

1

LİSANS TOPLAM

7

MYO

1

Y.LİSANS

1

DOKTORA

1

 

Başvuru Formu bilgisayar ortamında doldurulacak olup elle doldurulan başvuru formları kabul edilmeyecektir. Başvuru formları imzalanıp transkript ile ofis saatleri ( 09.00 – 12.00 / 13.30 – 17.00) sırasında aşağıdaki ofis adresine kabul edilecektir.

 

İLETİŞİM 

 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü Çınarcık Yolu 2.km 77100

Merkez Yerleşke  / YALOVA

e-posta:yalovaerasmus@gmail.com

Uzman Berna CANTEKİN (0226 815 5917)

 

 

Tüm gerekli bilgiler için bu linkte bulunan Erasmus Staj Hareketliliği başlığı altında bulunan tüm dökümanları bulabilirsiniz.

TOP